THÔNG TƯ 281 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ 281 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là ngườ gốc Việt nam, lệ phí Quốc Tịch