LỄ DÂNG HƯƠNG THẮP NẾN TRI ÂN NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2020)

Lãnh đạo xã đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ

Lãnh đạo xã đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Tam Ngọc tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2020.
Tham dự có các đ/c trong BTV. Đảng ủy, TT. HĐND, TT. UBND, TT. UBMT, cán bộ và chiến sỹ Lữ đoàn công binh 270, các hội đoàn thể, các ban ngành UBND,  các đ/c BTCB, trưởng thôn, TBCTMT,  các thương bệnh binh, các thân nhân của các đối tượng chính sách cùng bà con nhân dân xã Tam Ngọc.
Lễ dâng hương, thắp nến tri ân đã tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân xã Tam Ngọc về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, tiếp tục đẩy m¹nh cuéc vËn ®éng “ Toµn d©n ch¨m sãc gia ®×nh TBLS ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng” vµ phong trµo “ĐÒn ¬n ®¸p nghÜa” cña toµn x· héi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi cã c«ng. T¹o sù chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ ý thøc, trách nhiệm vµ hµnh ®éng cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, MÆt trËn, ®oµn thÓ trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.           

Tác giả bài viết: Ngọc Huệ

Nguồn tin: Ban Biên tập xã Tam Ngọc