LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                UBND XÃ TAM NGỌC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
Số:  41/CTT                                                                                  Tam Ngọc, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thành phần dự họp
(Lịch công tác thay giấy mời)
Thành phần dự họp
(Có giấy mời)
Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
24/10/2016
Sáng
- 7h00: Giao ban đầu tuần, làm việc với thôn trưởng thôn Bình Hòa, Đồng Hành về việc thành lập CLBGĐPTBV.
 
 
- TT.UBND, trưởng ban ngành
 
 
 
- Có giấy mời riêng
 
 
 
 
 
 
- HT UBND xã
 
- Giao VP chuẩn bị
 
 
Chiều - 14h: A. Tuấn chủ trì, làm việc với Đảng ủy – UBND xã Tam Ngọc về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2016
 
- Đảng ủy, HĐND, MT, đoàn thể, TT.UBND, trưởng ban nghành   - HT.UBND xã - Giao VP chuẩn bị
Thứ 3
25/10/2016
Sáng
- 7h30: TC-KT mời bà Ca Thị Sương làm việc về công tác thu gom và thu phí trong thời gian qua
- PCT xử lý hồ sơ tại cơ quan
- CT họp HĐND thành phố lần thứ 3 (Cả ngày)
-TC-KT - Có giấy mời riêng - Phòng Tiếp dân
 
 
- HT. UBND TP
- Giao TC-KT chuẩn bị
Chiều - 13h30: PCT chủ trì triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn - Đảng ủy, TT.HĐND, các thành viên BCĐ, các thôn - Có giấy mời riêng - HT. UBND xã - Giao đ/c Thủy (LĐ-TB) chuẩn bị
Thứ 4
26/10/2016
Sáng
 
- 7h30: CT dự họp HĐND tỉnh giám sát Nghị quyết 157, 30, 22
- 7h30: PCT dự họp Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ TP nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, gđ 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới, gđ 2016-2020.
- 8h: A. Nam đi kiểm tra thực địa dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thi công gây sạt lở, khớp nối đường dân sinh và các nội dung liên quan đến công tác BT-GPMB dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
- Đảng ủy, HĐND, Mặt trận, VP
 
 
 
 
 
 
 
- QLHT, ĐC-XD
 
 
- Có giấy mời riêng
- Phường An Mỹ
 
-PH số 1
 
 
 
 
 
- Hiện trường
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giao ĐC-XD phối hợp QLHT chuẩn bị
Chiều - 13h30: Họp cấp ủy
- 14h: CT dự nghe báo cáo đánh giá Kế hoạch SDĐ 2016 và thông qua danh mục các công trình chuyển mục đích SDĐ, thu hồi đất năm 2017
 
- BCH
- ĐC-XD
- Có giấy mời riêng - HT.UBND xã
- PH số 2
 
 
Thứ 5
27/10/2016
Sáng
- 7h00:  CT tập huấn công tác tiếp dân
 
- 8h: CT dự họp tiếp hộ ông Tài, hộ ông Xuân giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
 
- CT.UBMT, VP, TP, ĐC-XD, Trưởng ban TT
 
 
 
 
- Có giấy mời riêng - Hội trường dân vận Tam Kỳ
- PH số 1
 
 
- Giao TP-HT chuẩn bị
 
Chiều - 13h30: CT chủ trì họp tổng kết nông nghiệp
 
 
 
 
- Có giấy mời riêng
 
- HT. UBND xã - Giao Đ/c Sỹ (NN) chuẩn bị
 
 
Thứ 6
28/10/2016
Sáng
- 7h30: Đánh giá CB, CC (Cả ngày)
- 7h30: CT họp nghe kế hoạch liên tịch ngày Đô thị Việt Nam (08/11), ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Ngày hội đại đoàn kết dân tộc (18/11)
 
- Toàn thể CB cơ quan
 
 
 
 
 
 
 
- HT. UBND xã
- PH số 2
 
 
 
 
 
Chiều - 14h: CT họp tiếp hộ ông Đặng Quốc Triều giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác BT-GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi     - PH số 1  
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                     TL. CHỦ TỊCH
- TV. Đảng ủy;                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG
- TT. HĐND;
- TT. UBND;
- TT. UBMT;                                                                                                               
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu VP.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thái

Nguồn tin: VP UBND xã Tam NgọcUBND