LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
              HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                UBND XÃ TAM NGỌC                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
                      Số:  42/CTT                                                                                                          Tam Ngọc, ngày 5 tháng 11 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 7/11/2016 đến ngày 11/11/2016

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thành phần dự họp
(Lịch công tác thay giấy mời)
Thành phần dự họp
(Có giấy mời)
Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
7/11/2016
Sáng
- 7h00: Chào cờ đầu tháng
- 7h30: CT chủ trì giao ban đầu tuần, QLHT tham mưu kế hoạch trồng cây nhân ngày đô thị Việt Nam.
 
 
- Toàn thể cán bộ cơ quan
- TT.UBND, trưởng ban ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HT UBND xã
 
 
 
- Giao VP chuẩn bị; QLHT Chuẩn bị kế hoạch ngày đô thị
 
 
Chiều - 13h30: QLHT phối hợp xử lý ông Phạm Thủy ở thôn Phú Ninh về việc phá hoại đường bê tong
- CT, PCT xử lý hồ sơ tại cơ quan
- T.CA   - Hiện trường - Giao QLHT chuẩn bị
Thứ 3
8/11/2016
Sáng
- 7h30: Họp kiểm điểm cấp ủy (Cả ngày) - BCH đảng ủy - Có giấy mời riêng - HT. UBND xã  
Chiều - 14h: CT dự họp nghe báo cáo tình hình thu thuế và chồng nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố năm 2016
 
 
 
    - PH số 1  
 
 
Thứ 4
9/11/2016
Sáng
 
- 7h30: TC-KT mời các hộ kinh doanh đường Nam – Quảng Nam làm việc
 
- 7h30: Họp TT.UBND
- TC-KT, QLHT
 
 
- TT.UBND, trưởng các ban ngành
- Có giấy mời riêng
 
 
 
- Phòng kế toán
 
 
- Phòng tiếp dân
 
 
 
- Giao VP chuẩn bị
Chiều - 13h30: PCT chủ trì họp thành viên TTVH xã - Thành viên TTVH xã   - HT.UBND xã - Giao VHX chuẩn bị
 
Thứ 5
10/11/2016
Sáng
- 7h30: CT họp bàn tuyển dụng công chức xã, phường năm 2016 trên địa bàn thành phố.
- 13h30: PCT chủ trì làm việc ông Vương về việc cháy rừng ảnh hưởng đến các hộ dân thôn Phú Ninh
 
 
 
- TP, CA, QLHT, ĐC-XD, MT và đoàn thể, Ban thôn
 
  - PH số 1
 
- Phòng tiếp dân
 
 
 
- Giao TP chẩn bị
 
Chiều - 13h30: TC-KT mời ban thôn rà soát lại bộ đất 5%
- 14h: ĐC-XD, QLHT giải quyết ranh giới đất ông Trưởng thôn Ngọc Bích
- TC-KT, ban thôn
 
- ĐC-XD, QLHT
 
- Có giấy mời riêng
 
- Có giấy mời riêng
- Phòng Kế toán
 
- Hiện trường
- Giao TC-KT chuẩn bị
- Giao ĐC-XD chuẩn bị
Thứ 6
11/11/2016
Sáng
- 7h30: TT.UBND đánh giá ban thôn - TT.UBND, trưởng các ban ngành
 
 
 
 
- Có giấy mời riêng
 
 
 
 
- HT.UBND xã  
 
Chiều - 13h30: Làm việc với cô Phê nguyên HT. trường măng non. - TT.UBND, Đảng ủy, MT, đoàn thể - Có giấy mời riêng - HT.UBND - Giao VP, TC-KT chuẩn bị
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                             TL. CHỦ TỊCH
- TV. Đảng ủy;                                                                                                                                                                                        VĂN PHÒNG
- TT. HĐND;
- TT. UBND;
- TT. UBMT;                                                                                                               
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu VP.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thái

Nguồn tin: VP UBND xã Tam Ngọc