Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2014 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2014 trên địa bàn TP Tam Kỳ
Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát huy hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở trong tình hình mới. UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2014 trên địa bàn thành phố. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 17 chỉ tiêu gồm: 01 Trưởng Công an xã, 07 Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 Tài chính - Kế toán, 07 Tư pháp hộ tịch, 01 Văn hóa - xã hội. Nội dung ke hoach tuyen dung